Temple of the Yang Family

 

Founder: Yang Lu Chan: 1st generation

Course study: Yang Taijiquan        Gong Fu Life: Yang Curriculum

2nd generation: Yang Ban Hou and Yang Jian Hou sons of Yang Lu Chan

 


 

3rd generation: Brothers Yang Shao Hao and Yang Chen Fu, the sons of Yang Jian Hou.

 


                                                                                    Yang Chen Fu's postures video

                                         


 

 


              

               4th generation: Yang Shou Ching, Yang Zhen Jie, and Yang Zhen Dou, the sons of Yang Chen Fu.

                                   

Yang Shou Ching video

                              

 

           

                                                   3rd and 4th Generation Masters under Yang Chien Hou and later Yang Shao Hao and Yang Chen Fu: Tian Zhoulin, Cui Yishi, Zhang Qinlin, Zhao Bin, Wu Meng Xia.

 

  

 

4th Generation: Cui Yishi, Chen Wei Ming, Fu Zhong Wen, Jiang Yukun, Li Yuaxuan, Tung Jie Yieh and Cheng Man Ching.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

5th Generation: Gin soon,,  Ip Tai Tek, (6th gen. disciple Robert Boyd) and Fu Sheng Yuan (son of Fu Zhong Wen) and Zhu Liang Feng (with Jiang Yukun), Tung Hu Ling, William C.C. Chen, Ben Lo, Huang Shen Shyan.

 


6th Generation Yang Jun (Seattle Washington), Vincent Chu, Fu Qing Quan (James Fu), Alex Dong.

 


 

 

Yang Zhen Dou video


 

 6th generation: Yang Jun- grandson of Yang Zhen Dou

Yang Jun form demo 

  Cui Yishi (1892-1970) began training with Yang Chengfu in 1909 and remained with him, becoming a disciple and 4th generation lineage holder of Yang Style Taijiquan. In 1928, he joined Yang Chengfu on his trip through China, assisting as a teacher. From Yang Chengfu's death in 1936.  4th generation: Zhang Qi Lin, student of Yang Jian Hou and Yang Chen Fu. Not shown- Wang Yien Nian of Taipei Taiwan- student of Zhang Qilin. 4th generation: Dong Ying Jie, student of Yang chien Hou, Yang Shao hou and Yang chen fu. 4th generation: Chen Wei-Ming, student of Yang chen fu. 4th generation: Jiang Yu Kun- disciple of Yang Chen fu.His students Zhu Liang Fang, Madame Gao Fu, and Dr.Xianhao Cheng. 4th generation: Li Ya Xuan- student of Yang Chen fu. Not shown- Chen Longxiang and Li Mindi, student of Li Yuaxuan. Also Li Yuaxuan student Lin Mo Gen to his student Wang Xue Jun. 4th generation: Tian Zhou Lin, student of Yang Jian hou and Yang Shao Hao Tian Zhou Lin and the Yang Family  6th generation: Fu Qing Quan- son of Fu Sheng Yuan. Zhao Bin and the Yang FamilyDong Ying Jie video   Tung Hu Ling


Master Tung Kai Ying in L.A.Alex Dong- Now in New York 

 

Fu Zhong Wen videoFu Sheng Yuan and fu Qing Quan tui shou demoTian Zhou Lin's sons are Tian Hung and Tian Ying Jia, here is Tian Ying Jia doing a small frame fast form
ChengManChing video


 

Wu Meng-Hsia- was a student of Tian Zhaolin and documented many of the works of Yang Pan-Hao.

Li Ying-Arg, a student of Tian Zhaolin- wrote many books on Taijiquan.Not shown- Cheng Man ching Disciples:5th generation: William C.C. Chen, T.T. Liang, and Ben Lo

T.T. Liang

 

Other Yang Lineages:

1. Chi Ching Shih- Yang Pan Hou lineage. taiji sword and fencing

2. Chen Pan ling- Yang Pan Hou lineage.push hands

3. Hsiung Yang Lu- Yang Shou Hao lineage. Sword, form, san-shou, fencing.

4. Li Shou Chen- Yang shou Hao lineage. form and pushing

5. Chang Ching Ling- Yang Pan Hao lineage.qigong and pushing hands.

6. Wang Yongquan (1903-1987)

 

1. Lineage from Yang Shou Hao- to Chang Yiu-Chun to Earl Montaigue. "Old frame" Taijiquan

2. Lineage from Yang Pan Hao- to Wang Jiao-Yu to Kou Lien Ying-"Guang Ping Tai Chi Chuan"

3. Lineage from Yang Pan Hou to Sun Jixian to Wang Jiaoyu.

4. Lineage of Yang Lu Chan/Yang Pan Hao- Fu Jiechen to Xiao Gong-Zhou to Li Zheng and Xiao Tieseng. ""Imperial Yang Taijiquan".5. Lineage from Yang Chien hou to He Shouyan to Wang Dian Chen. "middle frame" taijiquan.

6. Lineage or Yang Chien Hou/Yang Shou Hao to Wang Chonglu to Wang Yongquan to Wei Shuren. "middle frame" Yang Taijiquan

7. Yang Chen Fu to Xu Minshan. Taiji short stick form

8. Yang Jian Hou to Xu Yusheng to Tao De'an

 Nui Chunming (1881-1961) student of Yang Chien Hao and Yang Chen fu.Master T.T. Liang and his masters' pictures
 

 

 

 

 


 

 

Yang Tai Chi Chuan Resources

\

Yang Family Website

A Taste of China- Pat Rice (see 2005 events)

Yongnian Taiji Association


Yang Zhen Dou and Yang Jun of Yang taiji


Fu Sheng Yuan's Authentic Yang

 

United States Wushu Academy: Yang Taijiquan


Peter Lim's Taijiquan website (Excellent!!)


Dong Family in Hawaii and New York


Brent Wagland Yang style (Fu Zhong Wen) in Australia

Tung Kai Ying- Yang Taijiquan website

www.Yangchenfu.org

 

Books and video:

 

"Yang's Tai Chi Chuan"- Yang Chen Fu

"The Essence and Application of Yang Tai Chi Chuan"- Yang Chen Fu

Mastering Yang Style Taijiquan- by Fu Zhong Wen


"Tao of Tai Chi Chuan" and "Tao of Meditation" by Jou Tsung Hwa


"Tai Chi Boxing Chronicles" by Kou/Gutterman


"Yang  Taijiquan" by Yang Zhen Duo.

 

\