Pung- eastward: wardoff

Lu-southward: rollback

Ji-northward: press/squeeze

An-westward: push

Tsai- northeast: pulldown/yanking

Lieh-southwest: splitting

Zhou-northwest: elbow strike

Kao- southeast: shoulder strike

chang jin- forward: advancing fajing attack

Hou tuai- backwards: retreating attack

zhou gou- left side: gazing

yo pan- right side: looking

zhong ding- central equalibrium